Regulamin sklepu Dobreznatury.pl


I. Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy Dobre z natury.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę występującego w obrocie pod nazwą Damian Białczyk, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 41 – 219 Sosnowiec, ul. 11-go Listopada 179/75, nr NIP: 644-305-67-41, nr REGON: 240652521 (w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu zwanego Przedsiębiorcą, Pośrednikiem lub Administratorem).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa przez Użytkowników we współpracy handlowej z Przedsiębiorcą, w szczególności w zakresie korzystania przez Użytkowników z usług pośredniczenia przez Przedsiębiorcę w zakresie zawierania umów sprzedaży naturalnych, tradycyjnie uprawianych produktów spożywczych, nabywanych przez Sprzedającego od ich Wytwórców (zwanych też Producentami).

3. Serwis Dobre z natury.pl oferuje usługi w zakresie pośredniczenia między Użytkownikami a Wytwórcami przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży naturalnych, tradycyjnych produktów spożywczych i rolnych w szczególności warzyw, owoców, miodów, jaj, przetworów, wyrobów garmażeryjnych itp.

4. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu mowa jest o:
a) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zarejestrowaną w Serwisie Dobre z natury.pl;
b) Wytwórcy lub Sprzedawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarstwo (przedsiębiorstwo) rolne, która za pośrednictwem Serwisu Dobre z natury.pl oferuje do sprzedaży wytworzone w tym gospodarstwie (przedsiębiorstwie) naturalne, tradycyjne produkty spożywcze lub produkty rolne;
c) Kupującym – należy przez to rozumieć Użytkownika, który za pośrednictwem Serwisu Dobre z natury.pl nabywa od Sprzedawców (Wytwórców) naturalne, tradycyjne produkty spożywcze lub produkty rolne;
d) Towarze – należy przez to rozumieć naturalne, tradycyjne  produkty spożywcze lub rolne, które Wytwórcy (Sprzedawcy) oferują do sprzedaży Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu Dobre z natury.pl;
e) umowie kupna/sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę między Wytwórcą (Sprzedawcą, zawartą z Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu Dobre z natury.pl, której przedmiotem jest Towar w rozumieniu ust. 4 lit. d) Regulaminu;
f) koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć zbiór danych o zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Dobre z natury.pl umowach kupna/sprzedaży, prowadzony przez Administratora Serwisu pod indywidualną nazwą i indywidualnym loginem.


II. Ogólne zasady korzystania z usług Serwisu Dobre z natury.pl

1. Warunkiem korzystania z usług Serwisu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W celu korzystania z usług Serwisu Dobre z natury.pl Użytkownik winien dysponować stosownym urządzeniem komputerowym zaopatrzonym w przeglądarkę internetową oraz dokonać rejestracji indywidualnego konta jako Kupujący poprzez wypełnienie prawdziwymi danymi formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.

3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3. Podstawową funkcją Serwisu Dobre z natury.pl jest pośredniczenie w zawieraniu umów kupna/sprzedaży pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi za pośrednictwem sieci Internet.

4. Ceny Towarów podane na stronie Serwisu są cenami brutto. Nie zawierają one kosztów wysyłki Towaru do Kupującego.

5. Towary, nabywane przez Kupujących za pośrednictwem Serwisu Dobre z natury.pl od ich Wytwórców są świeże, zdatne do spożycia, odpowiednio zapakowane. Serwis pośredniczy w sprzedaży wyłącznie Towarów dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


III. Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia mogą być przez Kupujących składane drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez stronę internetową Serwisu Dobre z natury.pl. Wszelkie dane kontaktowe są zamieszczone na stronie internetowej Serwisu.

2. Niezbędnym warunkiem skutecznego złożenia zamówienia oraz jego realizacji przez Pośrednika jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez oraz podanie niezbędnych danych kontaktowych (w szczególności dokładnego adresu, na który Towar ma zostać dostarczony, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej). W przypadku zamówień niespełniających powyższych wymogów Pośrednik podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym celem ich uzupełnienia, a w braku takiej możliwości ma praw odstąpić od realizacji wadliwego zamówienia.

3. Składając zamówienie Użytkownik obowiązany jest do wyrażenia zgody na zamieszczenie swoich danych osobowych w prowadzonej przez Serwis bazie danych oraz na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Użytkownik ma zapewniony wgląd w swoje dane osobowe, może w każdym czasie żądać ich zmiany lub usunięcia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz w Polityce prywatności Serwisu Dobre z natury.pl.

4. Pośrednik przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po udokumentowaniu przez Kupującego zapłaty za zamówiony Towar.

5. Towar dostarczany jest przez Pośrednika na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, drogą e-mailową lub telefonicznie. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku podania przez Kupującego danych nieprawidłowych, mogących tę realizacje opóźnić, a także za odstąpienie od realizacji zamówienia w przypadku, o którym mowa w pkt. III.2 niniejszego Regulaminu.

6. Koszty wysyłki Towaru ponosi Kupujący. Są one skalkulowane w sposób uwzględniający wysokość ceny za zamówiony Towar, jego masę oraz stawki za usługi pocztowe lub świadczone przez firmy kurierskie, polegające na dostarczaniu przesyłek. Aktualnie obowiązujące koszty wysyłki przez Pośrednika Towarów podane są w zakładce Koszty wysyłki na stronie internetowej Serwisu.

7. Pośrednik dostarcza zamówiony Towar za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Osobisty odbiór Towaru przez Kupującego możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu miejsca i czasu odbioru z Pośrednikiem.

8. Termin wysyłki Towaru do Kupującego ustalany jest każdorazowo przy finalizacji zamówienia przez Kupującego.

9. Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej stan celem sprawdzenia, czy nie uległa ona uszkodzeniu w czasie transportu, a także dokonać oceny zgodności zamówionego Towaru pod kątem ilościowej i jakościowej zgodności z zamówieniem. O wszelkich okolicznościach wskazanych w zdaniu poprzedzającym Kupujący winien niezwłocznie powiadomić Pośrednika. Zaniechanie wykonania przez Kupującego powyższych czynności może mieć negatywne konsekwencje przy rozpatrywaniu jego ewentualnej reklamacji.

10. Pośrednik wystawia Kupującemu potwierdzenie transakcji w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.


IV. Zasady reklamacji Towarów

1. Wszelkie Towary, w których sprzedaży pośredniczy Przedsiębiorca objęte są gwarancją udzielaną przez Sprzedawców.

2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności Towaru z umową reklamowany Towar Kupujący winien niezwłocznie odesłać Pośrednikowi. Jednocześnie Kupujący obowiązany jest w formie pisemnej poinformować Przedsiębiorcę o stwierdzonej przez siebie niezgodności oraz wskazać roszczenia z niej wynikające względem Pośrednika lub Sprzedawcy.

3. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).


V. Odstąpienie od umowy

1. W odniesieniu do umów zawieranych na odległość konsumentowi (Kupującemu) przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty trzymania zamówionego Towaru. Dla skorzystania z tego uprawnienia wystarczające jest wysłanie do Pośrednika stosownego oświadczenia na piśmie.

2. Odstąpienie przez Kupującego od umowy skutkuje zwrotem przez Strony wzajemnie spełnionych świadczeń. Towar winien zostać przez Kupującego na jego koszt odesłany w stanie kompletnym, nieuszkodzonym i niewskazującym na jego jakiekolwiek używanie. Po sprawdzeniu stanu odesłanego Towaru Pośrednik zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę na wskazany rachunek bankowy.


VI. Wejście w życie Regulaminu i zmiana jego postanowień

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej Serwisu Dobre z natury.pl

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulegać zmianom. W takim przypadku Przedsiębiorca zamieszcza na stronie internetowej Serwisu Dobre z natury.pl zmodyfikowaną wersję dokumentu.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu zmodyfikowanej wersji dokumentu.