I. Informacje ogólne

1. Administratorem Serwisu dobreznatury.pl jest Damian Białczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Damian Białczyk, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 41 – 219 Sosnowiec, ul. 11-go Listopada 179/75, nr NIP: 644-305-67-41, nr REGON: 240652521, zwany dalej Administratorem.

2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.dobreznatury.pl. Dane osobowe zbierane przez Serwis www.dobreznatury.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

II. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze Serwisu www.dobreznatury.pl jest Damian Białczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Damian Białczyk, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 41 – 219 Sosnowiec, ul. 11-go Listopada 179/75, nr NIP: 644-305-67-41, nr REGON: 240652521, zwany dalej Administratorem. Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres lub na adres mailowy kontakt@dobreznatury.pl. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.
 2. Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Dane będą przekazywane jedynie podmiotom do tego upoważnionym, tj. Urzędom Skarbowym w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również podmiotom których wsparcie jest niezbędne Administratorowi do zrealizowania umowy, w szczególności bankom, księgowej, kurierom, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym wsparcie z zakresu IT, czy wsparcie prawne. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą.
 3. Każdemu przysługuje prawo:
 • Prawo dostępu - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;
 • Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;
 • Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych,

Dane w każdym przypadku podajesz dobrowolnie.

      4.  Cel i podstawa przetwarzania:

 • Realizacji zamówienia, dostarczenia towaru, wystawienia faktury odebrania ceny sprzedaży – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”;
 • wykonana obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • dochodzenia roszczeń - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;
 • udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie, przedstawienie oferty w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 • archiwizowania dokumentów - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy przechowywanie dokumentów przez czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora jako administratora,
 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) lub wiadomości sms – podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie usługi Newsletter lub wysyłki wiadomości sms (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Zgoda udzielona na przetwarzanie danych tj. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) lub wiadomości sms może być w dowolnym momencie cofnięta.
 2. Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.
 3. Dane będą przechowywane:
 • umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy, faktury – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy;
 • dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 1. Administrator przetwarza dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres mailowy, numer rachunku bankowego, NIP, Regon, dane dotyczące przedmiotu zamówień zawarte na fakturach.
 2. Nie przekazujemy danych do państw trzecich.


III. Pliki cookies

1. Serwis Dobre z natury.pl korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies to pliki tekstowe, mające na celu identyfikację Użytkownika Serwisu w sposób umożliwiający dokonywanie niektórych operacji, w tym zwłaszcza logowanie się przez Użytkownika do Serwisu. Poza tym są one wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celach statystycznych i reklamowych, tak, by przy ich pomocy mógł on ulepszać strukturę i zawartość strony internetowej Serwisu Dobre z natury.pl oraz by mógł przesyłać Użytkownikom odpowiednio dobrane materiały reklamowe.

3. Pliki cookies, zamieszczane przez Administratora na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie itp.) Użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane również przez kontrahentów/partnerów handlowych Administratora.

4. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć możliwość otrzymywania przez Administratora plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym. Dokonując tego rodzaju ograniczenia lub wyłączenia Użytkownik winien liczyć się z tym, iż całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może się wiązać z utrudnieniem, a nawet uniemożliwieniem korzystania ze strony internetowej Serwisu Dobre z natury.pl.


IV. Logi serwera

1. Serwis Dobre z natury.pl może logować informację o niektórych zachowaniach Użytkowników (takich, jak np. czas złożenia zapytania ofertowego, adres IP Użytkownika, informacje o jego przeglądarce internetowej itp.). Administrator oświadcza, iż dane te są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych ze sprawnym administrowaniem systemem oraz sprawnym realizowaniem składanych przez Użytkowników zamówień.

2. Dane, o którym mowa w pkt. 1, nie są w żaden sposób identyfikowane z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www Serwisu Dobre z natury.pl.


V. Odnośniki (tzw. linki) do innych stron internetowych

Na stronie internetowej Serwisu Dobre z natury.pl mogą być zamieszczane odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Administrator oświadcza w związku z tym, iż nie może ponosić odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady polityki prywatności, dlatego tez sugeruje zapoznanie się z nimi przez Użytkowników na nie wchodzących.


VI. Postanowienie końcowe

Określone powyżej zasady polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Administrator Serwisu zobowiązuje się w takim przypadku do niezwłocznej aktualizacji niniejszego dokumentu.