I. Informacje ogólne

1. Administratorem Serwisu Dobre z natury.pl jest Damian Białczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Damian Białczyk, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 41 – 219 Sosnowiec, ul. 11-go Listopada 179/75, nr NIP: 644-305-67-41, nr REGON: 240652521, zwany dalej Administratorem.

2. Niniejsza Polityka prywatności określa:
a) zasady gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych Użytkowników Serwisu. Administrator Serwisu Dobre z natury.pl zobowiązuje się zapewnić Użytkownikom realizację wszelkich uprawnień, związanych z gromadzeniem, zabezpieczaniem i przetwarzaniem dobrowolnie przez nich podanych danych osobowych w sposób określony przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
b) zasady korzystania przez Serwis z plików cookies (tzw. ciasteczka).
c) zasady gromadzenia logów serwera.


II. Dane osobowe

1. Serwis Dobre z natury.pl gromadzi dane o Użytkownikach podane przez nich w sposób dobrowolny w składanych formularzach zamówień.
2. Poza danymi określonymi w pkt 1 Serwis Dobre z natury.pl może zapisywać informacje o parametrach połączeń nawiązywanych przez Użytkowników, takich jak oznaczenie czasu nawiązania i zakończenia połączenia, adres IP.
3. Udostępnione przez Użytkowników dane osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi polegającej na wyszukiwaniu ofert oraz pośredniczeniu w sprzedaży naturalnych produktów spożywczych, analizy i badania rynku oraz prowadzenia przez Administratora Serwisu Dobre z natury.pl działań o charakterze marketingowym związanym ze świadczonymi przy pomocy Serwisu usługami.
4. Dane zawarte w wypełnianych przez Użytkowników formularzach nie mogą być udostępniane osobom i podmiotom trzecim bez zgody Użytkowników, za wyjątkiem przypadków, gdy z uzasadnionym żądaniem ich udostępnienia w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zwróci się uprawniony organ Państwa.
4. Administrator zobowiązany jest do organizacyjnego i technicznego zabezpieczania udostępnionych przez Użytkowników Serwisu Dobre z natury.pl danych osobowych, w szczególności poprzez nie udostępnianie ich osobom nieupoważnionym, zabezpieczanie przed ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym poprzez ich przetwarzanie z uwzględnieniem wymagań dotyczących służącym do tego celu systemom informatycznym, określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r., Nr 100, poz. 1024 ze zm.), a także poprzez zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.
5. Użytkownik Serwisu może w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych. Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno być wyraźne i przekazane Administratorowi w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mailowej przesłanej na adres poczty elektronicznej Administratora.


III. Pliki cookies

1. Serwis Dobre z natury.pl korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies to pliki tekstowe, mające na celu identyfikację Użytkownika Serwisu w sposób umożliwiający dokonywanie niektórych operacji, w tym zwłaszcza logowanie się przez Użytkownika do Serwisu. Poza tym są one wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celach statystycznych i reklamowych, tak, by przy ich pomocy mógł on ulepszać strukturę i zawartość strony internetowej Serwisu Dobre z natury.pl oraz by mógł przesyłać Użytkownikom odpowiednio dobrane materiały reklamowe.
3. Pliki cookies, zamieszczane przez Administratora na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie itp.) Użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane również przez kontrahentów/partnerów handlowych Administratora.
4. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć możliwość otrzymywania przez Administratora plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym. Dokonując tego rodzaju ograniczenia lub wyłączenia Użytkownik winien liczyć się z tym, iż całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może się wiązać z utrudnieniem, a nawet uniemożliwieniem korzystania ze strony internetowej Serwisu Dobre z natury.pl.


IV. Logi serwera

1. Serwis Dobre z natury.pl może logować informację o niektórych zachowaniach Użytkowników (takich, jak np. czas złożenia zapytania ofertowego, adres IP Użytkownika, informacje o jego przeglądarce internetowej itp.). Administrator oświadcza, iż dane te są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych ze sprawnym administrowaniem systemem oraz sprawnym realizowaniem składanych przez Użytkowników zamówień.
2. Dane, o którym mowa w pkt. 1, nie są w żaden sposób identyfikowane z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www Serwisu Dobre z natury.pl.


V. Odnośniki (tzw. linki) do innych stron internetowych

Na stronie internetowej Serwisu Dobre z natury.pl mogą być zamieszczane odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Administrator oświadcza w związku z tym, iż nie może ponosić odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady polityki prywatności, dlatego tez sugeruje zapoznanie się z nimi przez Użytkowników na nie wchodzących.


VI. Postanowienie końcowe

Określone powyżej zasady polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Administrator Serwisu zobowiązuje się w takim przypadku do niezwłocznej aktualizacji niniejszego dokumentu.


facebook